top of page

Papi Hans- Stiga

Concept & Director: Boyko Shtonov

DP: Rosen Savkov

Executive Producer: Slav Lambrinov

Starring: Olga Modeva

Stylist: Tsvetomir Goranov

Style assistant: Nicole Momchilova

Dancers - No Name Dance Agency

Petya Hristova

Alexandra Taskova

Adelina Gospodinova

Teya Radeva

Petya Vladimirova

Veronika Boycheva

Choreography - Rositsa Terziyska

Makeup artist: Eliza Popova

Hairstyle: Adelina Lybenova for Galleria hair salon

bottom of page